Tietosuoja

Tietosuojan merkitys tilastoinnissa

Tietosuoja on tilastotoimen keskeinen perusperiaate, jolla varmistetaan luotettavien perustietojen saaminen ja tiedonantajien luottamus. Tietosuojasta huolehtiminen on Tilastokeskuksen tiedonkeruussa tarvitseman luottamuksen edellytys.

Jotta Tilastokeskuksen tilastot olisivat luotettavia, on tilastojen laatimista varten saatava mahdollisimman kattavat perustiedot. T?m? onnistuu, kun tiedonantajat voivat luottaa siihen, ett? heit? koskevia tietoja k?sitell??n asianmukaisesti ja tietosuojasta huolehtien.

Tietojen k?sittely ja k?ytt?

Tilastokeskuksella on lain mukaan velvollisuus ensi sijassa k?ytt?? muiden viranomaisten ker??mi? aineistoja. Tietoja ker?t??n tiedonantajilta suoraan silloin, kun tietoja ei ole muualta saatavissa. Tilastokeskus k?ytt?? tietoja tilastojen laadinnassa. Eri l?hteist? saatuja tietoaineistoja yhdistell??n tilastoinnissa.

Tilastokeskus k?sittelee henkil?tietoja p??s??nt?isesti lakis??teisten velvoitteidensa noudattamiseksi. T?ll?in tiedot ker?t??n tiedonantovelvoitteeseen perustuen. Suoraan rekister?idyille suunnatuissa tiedonkeruissa k?sittelyperusteena on yleisen edun mukaisen teht?v?n suorittaminen. Perustetta k?ytet??n my?s ennen asetuksen soveltamisen alkamista ker?ttyihin tietoihin.

Suoraan rekister?idyille suunnattuja tiedonkeruita ovat seuraavat: aikuiskoulutukseen osallistuminen, ajank?ytt?, asuntojen vuokrat, korjausrakentaminen, kotitalouksien kulutus, kuluttajabarometri, suomalaisten matkailu, tulonjakotilasto, ty?olot, ty?voimatutkimus, vapaa-ajan osallistuminen ja v?est?n tieto- ja viestint?tekniikan k?ytt?.

Tilastokeskuksen tietoaineistot

Tilastokeskuksella on laajat oikeudet saada henkil?tietoja tilastointia varten eri viranomaisilta. Tietoja saadaan mm. Digi- ja v?est?tietovirastolta (DVV), Verohallinnolta, Kansael?kelaitokselta ja El?keturvakeskukselta. Tietoa ker?t??n my?s ty?nantajilta, jotka toimittavat henkil?st?ns? palkkaa ja ty?aikaa koskevia tietoja.

Tilastokeskus ker?? tietoja my?s suoraan kansalaisilta vapaaehtoisuuteen perustuen haastattelu- ja kyselytutkimuksilla. N?it? ovat esimerkiksi ty?voima-, vapaa-aika- ja ajank?ytt?tutkimus.

Osa Tilastokeskuksen hallussa olevista tietoaineistoista kattaa koko Suomen v?est?n, osa on otosaineistoja.

Tilastolaki edellytt??, ett? tiedonantajien tunnistetietoja, kuten nime? ja henkil?tunnusta, ei ker?t? eik? tallenneta, ellei se ole tilastojen laatimisen kannalta v?ltt?m?t?nt?. V?ltt?m?t?nt? se on yleens? silloin, kun tunnistetietoja tarvitaan ker?tt?vien tietojen yhdist?misess? muihin tietoihin.

Kun vastaajana on muu kuin henkil?, Tilastokeskus l?hestyy yrityst? ja yhteis?? muista l?hteist? saadun tiedon perusteella. Yrityksen tai yhteis?n vastatessa tiedusteluun Tilastokeskus tallentaa tiedon yhteyshenkil?st?, h?nen nimens?, ty?s?hk?postiosoitteensa, ty?puhelinnumeronsa ja ammattiasemansa.

Tarkempaa tietoa Tilastokeskuksen tietoaineistoista ja tilastoista l?ytyy tietoa tilastoista -sivuilta.?

Asiakastoimeksiannot

Tilastokeskus ker?? haastattelu- ja kyselytutkimuksilla tietoja my?s muiden organisaatioiden toimeksiannosta.

Lis?tietoa haastattelu- ja tutkimuspalvelut -sivuilta.

Tietojen luovuttaminen

Tilastokeskuksella on tilastolain mukaan oikeus luovuttaa salassa pidett?vi? henkil?tietoja tilastointia varten toiselle tilastoviranomaiselle, joita ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tulli ja Luonnonvarakeskus. Tietoja luovutetaan my?s EU:n tilastovirastolle Eurostatille.

Tilastotarkoituksiin ker?ttyj? tietoja voidaan luovuttaa tieteelliseen tutkimukseen. Luovuttaminen tehd??n aina niin, ettei henkil?? voida aineistosta suoraan tunnistaa. Merkitt?v?? osaa tutkimusaineistoista k?ytet??n Tilastokeskuksen et?k?ytt?j?rjestelm?ss?, jolloin aineisto on Tilastokeskuksen hallinnassa ja tutkija k?sittelee aineistoa et?yhteyden avulla.

Salassa pidett?vi? tietoja ei voida koskaan luovuttaa hallinnolliseen p??t?ksentekoon, tutkintaan, valvontaan, oikeudenk?yntiin tai vastaavaan tarkoitukseen.

Lis?? tietoa tietojen tutkimusk?yt?st? l?ytyy tutkijapalveluiden mikroaineistot-sivuilta.

Tilastokeskuksen tietoturvaperiaatteet

Tietoja k?sittelev?t vain ne henkil?t, jotka tietoja ty?ss??n tarvitsevat. Tietojen k?ytt? on rajattu k?ytt?valtuuksin. Kaikki Tilastokeskuksen henkil?kuntaan kuuluvat ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen, jossa he sitoutuvat pit?m??n salassa tilastolain tai viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella salassa pidett?v?ksi s??detyt tiedot.

My?s Tilastokeskuksen aineistoja k?sittelev?t tutkijat allekirjoittavat salassapitositoumuksen.

Lains??d?nt?

Tilastonlaadintaa ohjaa tilastolaki (280/2004). Henkil?tietojen k?sittelyss? tilastolain ohella sovellettavaksi tulee EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU 2016/679 ja kansallinen tietosuojalaki.

Tilastotarkoituksiin ker?ttyjen tietojen salassapidosta s??det??n laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) eli julkisuuslaissa.

Tilastonlaadintaa ohjaa lis?ksi Euroopan unionin Euroopan tilastoja koskeva asetus ja lukuisat tilastokohtaiset asetukset.

Valitus valvontaviranomaiselle

Rekister?idyll? on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos h?n ep?ilee tietojensa k?sittelyn laillisuutta.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Jokainen voi tarkastaa rekistereiss? olevat omat tietonsa.

Tarkastusta voi pyyt?? l?hett?m?ll? Tilastokeskukseen allekirjoitetun kirjallisen pyynn?n. Pyynn?n voi tehd? esim. rekisteritietojen tarkastuspyynt?lomakkeella (pdf).

Ev?steet verkkopalvelussa

Verkkopalvelussamme k?ytet??n ev?steit? k?ytt?j?kokemuksen parantamiseksi. Tarkempaa tietoa ev?steiden k?yt?st? verkkopalveluissamme l?yd?t tietoa sivustosta -sivulta.

Lis?tietoja

tietosuoja@www.leuzz.icu

P?ivitetty 7.1.2020